Regulamin

OGŁOSZENIE DYREKTORA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA Z DNIA 31 MARCA 2023 R. O TERMINIE I TRYBIE NABORU ZGŁOSZEŃ DO OTWARTEGO KONKURSU NA SPEKTAKLE TAŃCA PREZENTOWANE W RAMACH FINAŁU POLSKIEJ PLATFORMY TAŃCA 2024

Łódź, 18-21 kwietnia 2024 r.

SKRÓCONE ZASADY NABORU

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty konkurs mający na celu wyłonienie najciekawszych produkcji tanecznych zrealizowanych przez zespoły tańca działające na terenie Polski lub zrealizowanych przez polskich choreografów, które zostaną zaprezentowane podczas finału Polskiej Platformy Tańca 2024. Do udziału w Platformie można zgłosić spektakle, których premiera odbyła się między 1 grudnia 2018 roku a 31 maja 2023 roku.

OPIS PROJEKTU

Polska Platforma Tańca to projekt, którego celem jest wyłonienie spektakli tanecznych stworzonych przez polskich choreografów i zrealizowanych przez zespoły tańca działające na terenie Polski. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu zagranicznych managerów i promotorów tańca stwarza możliwości do zapoznania się z polskim repertuarem oraz do nawiązywania międzynarodowych kontaktów, których celem jest prezentowanie polskiej sztuki tańca poza granicami kraju.

Chcąc pokazać jak najszerzej spektrum polskiej twórczości obecna edycja platformy otwiera się na spektakle wielkoobsadowe. Mając również na uwadze dynamicznie rozwijającą się dziedzinę sztuki tańca dla dzieci po raz kolejny będzie można uczestniczyć w przeglądzie spektakli i form tanecznych skierowanych do młodej publiczności w ramach Małej Platformy Tańca.

Finał Polskiej Platformy Tańca odbędzie się w Łodzi w dniach 18-21 kwietnia 2024 r. Głównym organizatorem Polskiej Platformy Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie.

UCZESTNICY KONKURSU

Do udziału w konkursie Organizator zaprasza w szczególności polskie zawodowe zespoły tańca współczesnego, dawnego, teatry tańca, zespoły baletowe i folklorystyczne oraz artystów sztuki tańca działających i na stałe rezydujących w Polsce, a także artystów posiadających polskie obywatelstwo przebywających czasowo za granicą.

Zgłaszany spektakl powinien spełnić poniższe warunki:

 1. Nie był zgłoszony do udziału w Polskiej Platformie Tańca 2019.
 2. Jego pierwszy publiczny pokaz odbył się między 1 grudnia 2018 roku a 31 maja 2023 roku.
 3. Został stworzony przez choreografów posiadających obywatelstwo polskie oraz został zrealizowany przez zawodowe zespoły / artystów / artystki tańca działające na terenie Polski.
 4. Jego czas trwania jest nie krótszy niż 30 minut.

Spektakl można zgłosić w następujących kategoriach:

 1. Spektakle dla dzieci na Małą Platformę Tańca;
 2. Spektakle od 1 do 5 artystów / artystek na scenie;
 3. Spektakle od 6 artystów / artystek na scenie.

ZASADY KONKURSU

Zgłoszenia:

 1. W celu zgłoszenia spektaklu należy wypełnić i przesłać formularz dostępny na stronie internetowej nimit.pl. W formularzu należy załączyć linki do obowiązkowych załączników, o których mowa w § 2, ust. 10 dalszej części regulaminu konkursu.
 2. Każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 2 spektakle. W przypadku zgłoszenia dwóch spektakli, należy każdorazowo wypełnić formularz.
 3. W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 2 spektakle stworzone przez tego samego choreografa.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 roku o godz. 23.59.
 5. Nie ma możliwości uzupełnienia formularza po jego przesłaniu oraz przesłania dodatkowych informacji.
 6. Przesłanie zgłoszenia jest bezpłatne. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem zgłoszenia ponosi wnioskodawca.

Ocena formalna

 1. Zgłoszenie podlega ocenie formalnej dokonywanej przez pracownika NIMiT.
 2. Zgłoszenie zostanie przyjęte, jeżeli spełni poniższe warunki:
  a) Zostanie wypełnione prawidłowo;
  b) Nie będzie powieleniem innego zgłoszenia (ten sam zgłaszający zgłosi kilkukrotnie dany spektakl). W przypadku powielenia zgłoszenia zostanie pozostawione tylko jedno zgłoszenie, a jego powielenia zostaną odrzucone;
  c) Linki przesłane w zgłoszeniu będą aktywne;
  d) Zgłaszający odpowie na ewentualne pytania ze strony NIMIT w terminie do 72 godzin od ich przesłania.

Preselekcja:

 1. Zgłoszenia poprawne pod względem formalnym wraz z linkami do rejestracji wideo spektaklu przekazywane są członkom komisji artystycznej
 2. Komisja, dokonując oceny spektakli, kierować się będzie poniższymi kryteriami:
  a) oryginalność koncepcji artystycznej,
  b) wartość artystyczna,
  c) profesjonalizm wykonawczy i realizacyjny.
 3. Do selekcji finalnej wybranych zostanie 30 spektakli.
 4. Wyniki preselekcji ogłoszone zostaną do 31 lipca 2023 r. na stronie internetowej www.nimit.pl.

Selekcja finalna:

 1. Selekcja finalna odbywa się na podstawie obejrzanych przez komisję spektakli podczas publicznej prezentacji spektaklu „na żywo”.
 2. Każdy ze spektakli zostanie obejrzany przez minimum trzech członków komisji.
 3. W celu umożliwienia komisji dokonania selekcji finalnej, zgłoszony spektakl musi mieć co najmniej jedną publiczną prezentację w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2023 roku na terenie Polski.
 4. Komisja wspólnie podejmie decyzję odnośnie zakwalifikowania 15 spektakli do prezentacji podczas finału Polskiej Platformy Tańca 2024.
 5. Wyniki selekcji finalnej ogłoszone zostaną do 13 grudnia 2023 r. na stronie internetowej www.nimit.pl.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/MCJCh12SPn

Osoby odpowiedzialne za realizację naboru:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Magdalena Zalipska – Kierowniczka Działu Impresariatu Tańca, Departament Tańca Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Koordynator Polskiej Platformy Tańca 2024

Adres mailowy organizatora konkursu do korespondencji to: info@polskaplatformatanca.pl

Ramy czasowe:

Open call:

 • Ogłoszenie naboru: 31 marca 2023 r.
 • Zakończenie naboru: 31 maja 2023 roku o godz. 23.59
 • Preselekcja: 1 czerwca do 21 lipca. Ogłoszenie wyników: 31 lipca.
 • Selekcja finalna: 1 sierpnia – 7 grudnia. Ogłoszenie wyników: 13 grudnia 2023 r.
 • Finał PPT – 18-21 kwietnia 2024 r.

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA SPEKTAKLE TAŃCA PREZENTOWANE W RAMACH PROJEKTU

POLSKA PLATFORMA TAŃCA 2024

(ZWANY DALEJ REGULAMINEM)

§1

Podstawowe pojęcia

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie (00-097) przy ul. Aleksandra Fredry 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 83/2010, NIP 525-249-03-48;
 2. Platforma – finał Polskiej Platformy Tańca 2024, która odbędzie się w Łodzi, w dniach 18-21 kwietnia 2024 r.;
 3. Konkurs – otwarty konkurs na spektakle tańca prezentowane w ramach projektu Polska Platforma Tańca 2024;
 4. Spektakl – spektakl zgłoszony do udziału w Konkursie, spełniający wymagania opisane w § 2, pkt. 21, 22 Regulaminu;
 5. Wnioskodawca – osobę fizyczną lub osobę prawną dokonującą Zgłoszenia, posiadającą prawo do prezentacji Spektaklu i odpowiedzialną za prezentację Spektaklu podczas Platformy;
 6. Formularz – formularz zgłoszeniowy do zgłoszenia Spektaklu, dostępny na Stronie konkursu;
 7. Zgłoszenie – prawidłowo wypełniony i dostarczony formularz, przesłany drogą elektroniczną, zawierający linki do załączników określonych w § 2, ust. 10 Regulaminu;
 8. Komisja – Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora w celu wyboru Spektakli, które zostaną zaprezentowane podczas Platformy;
 9. Strona konkursu – stronę internetową Organizatora znajdującą się pod adresem nimit.pl;
 10. Ocena formalna – ocenę spełnienia kryteriów formalnych przyjętych w Regulaminie. Oceny formalnej dokonywać będzie pracownik Organizatora;
 11. Preselekcja – wybór 30 Spektakli do Selekcji finalnej spośród wszystkich Spektakli zakwalifikowanych pod względem Oceny formalnej do udziału w Platformie. Wyboru dokonuje Komisja na podstawie Zgłoszeń;
 12. Selekcja finalna – wybór 15 Spektakli spośród Spektakli wyłonionych w ramach Preselekcji, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Platformie. Spektakle zostaną wybrane w następujących kategoriach:
  a) Spektakle dla dzieci na Małą Platformę Tańca (maksymalnie 3 Spektakle);
  b) Spektakle od 1 do 5 artystów / artystek na scenie (maksymalnie 9 Spektakli);
  c) Spektakle od 6 artystów / artystek na scenie (maksymalnie 3 Spektakle);
 13. Wieczór – wieczór składający się z kilku spektakli różnego autorstwa.

§ 2

Zasady Konkursu

Zasady zgłoszenia Spektakli

 1. W celu zgłoszenia Spektaklu należy wypełnić i przesłać Formularz dostępny na Stronie konkursu.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Zgłoszenia ponosi Wnioskodawca.
 3. W Konkursie można zgłosić maksymalnie 2 Spektakle stworzone przez tego samego choreografa.
 4. W przypadku zgłoszenia dwóch spektakli, należy każdorazowo wypełnić Formularz.
 5. Nie ma możliwości uzupełnienia formularza po jego przesłaniu oraz przesłania dodatkowych informacji.

Tryb zgłoszenia Spektakli

 1. Podstawą zgłoszenia Spektaklu jest poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/MCJCh12SPn
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 roku o godz. 23.59.
 3. Złożenie Formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 4. W Formularzu należy podać:
  a) Dane Wnioskodawcy;
  b) Informacje o Spektaklu;
  c) Biogram artystyczny artysty/zespołu;
  d) Nazwę podmiotu będącego właścicielem praw do Spektaklu;
  e) Liczbę osób wykonujących Spektakl (artyści, realizatorzy);
 1. Do Formularza należy obowiązkowo dołączyć linki zawierające odnośniki do:
  a) pełnego nagrania Spektaklu udostępnionego w Internecie. Nagranie w formie dokumentacji wideo całego spektaklu powinno być zrealizowane z wykorzystaniem jednego ujęcia bez cięć montażowych. W przypadku użycia więcej niż jednej kamery, pozostałe kamery mogą stosować zbliżenia, jednak w takim stopniu, by nie został zaburzony czas trwania spektaklu, a nagranie oddawało jego rzeczywisty przebieg.
  b) pełnego ridera technicznego Spektaklu;
  c) materiałów promocyjnych Spektaklu (minimum 5 zdjęć z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęć, recenzje prasowe), zgodnie z wymaganiami (format pliku, rozdzielczość, liczba znaków, itd.) określonymi w Formularzu;
  d) kopii zgód opiekunów prawnych wszystkich artystów / artystek poniżej osiemnastego roku życia obejmujących:

  I. zgodę na partycypację w Konkursie oraz akceptację zasad przeprowadzania Konkursu opisanych w Regulaminie, w tym w szczególności zgodę na wykorzystanie wizerunku artysty / artystki w sposób opisany w Regulaminie Konkursu

oraz

           II. zgody na udział w Platformie.

e) podpisanego skanu oświadczenia dot. praw autorskich, zawierającego:

I. listę utworów wraz z twórcą oraz sposób wykonania (utwór odtwarzany, wykonywany przez muzyka, aranżacja/instrumentacja etc.);

II. informację, na jakiej podstawie Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z wymienionych utworów;

III. informację, że twórca jest/nie jest członkiem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – tu proszę wymienić nazwę organizacji;

 1. Wszystkie linki do załączników muszą pozostawać aktywne do zakończenia Platformy w dniu 21 kwietnia 2024.
 2. Niedopełnienie powyższych warunków Zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia Spektaklu do oceny przez Komisję i wykluczenia z Konkursu.

Zgody / licencje

 1. Fragmenty przesłanych rejestracji Spektakli zostaną wykorzystane przez Organizatorów do celów promocyjno-informacyjnych Platformy.
 2. Z chwilą odebrania Zgłoszenia przez Organizatorów, Wnioskodawca udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz niewyłącznej licencji do korzystania ze Spektaklu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) publiczne wykonanie Spektaklu podczas Platformy;
  b) utrwalenie publicznego wykonania Spektaklu podczas Platformy w dowolny sposób i wprowadzanie go do pamięci komputera;
 3. Z chwilą odebrania Zgłoszenia przez Organizatorów, Wnioskodawca udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz niewyłącznej licencji do korzystania z rejestracji Spektaklu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) zwielokrotnienia rejestracji Spektaklu, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);
  b) wprowadzania rejestracji Spektaklu, jak i jej części, do pamięci komputera;
  c) publicznego wystawienia rejestracji Spektaklu w Bibliotece Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, prowadzonej przez Organizatora wraz z prawem do rozpowszechniania utworów zależnych powstałych na podstawie Spektaklu;

z prawem do dokonywania niezbędnej redakcji i skrótów w wymiarze nienaruszającym indywidualnego charakteru rejestracji Spektaklu.

 1. Z chwilą odebrania Zgłoszenia przez Organizatorów, Wnioskodawca udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz niewyłącznej licencji do korzystania z materiałów promocyjnych Spektaklu, o której mowa w punkcie § 2, ust. 10, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji, w celu prezentacji Spektaklu na Platformie lub promocji Polskiej Platformy Tańca i zgłoszonych Spektakli:
  a) zwielokrotnienia materiałów promocyjnych Spektaklu, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);
  b) wprowadzania materiałów promocyjnych Spektaklu, jak i ich części, do pamięci komputera;
  c) publicznego udostępniania materiałów promocyjnych Spektaklu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów promocyjnych Spektaklu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie ich w sieci Internet;
  d) publikacji w ulotkach i broszurach; z prawem do dokonywania niezbędnej redakcji i skrótów w wymiarze nienaruszającym indywidualnego charakteru materiałów promocyjnych Spektaklu.
 2. Z chwilą odebrania Zgłoszenia przez Organizatorów, Wnioskodawca udziela Organizatorom nieodpłatnie zezwolenia na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku wszystkich osób biorących udział w Spektaklu, oraz tych osób, których wizerunki znajdują się w materiałach promocyjnych Spektaklu dla potrzeb Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) zwielokrotnienia, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);
  b) wprowadzania do pamięci komputera;
  c) publikacji w ulotkach i broszurach;
  d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie ich w sieci Internet.

Uprawnieni Wnioskodawcy

 1. Wnioskodawcami mogą być:
  a) osoby fizyczne, będące rezydentami podatkowymi w Polsce,
  b) instytucje kultury prowadzące działalność, o której mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  c) organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce;
  d) podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Wnioskodawca musi posiadać prawa do prezentacji Spektaklu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z nimi w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie Komisji oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone z ww. osobami.

Spektakle

 1. Zgłoszony Spektakl musi spełnić łącznie poniższe warunki:
  a) Nie był zgłoszony do udziału w Polskiej Platformie Tańca 20
  b) Jego pierwszy publiczny pokaz odbył się między 1 grudnia 2018 roku a 31 maja 2023 roku.
  c) Został stworzony przez choreografów posiadających obywatelstwo polskie oraz został zrealizowany przez zawodowe zespoły tańca działające na terenie Polski.
  d) Jego czas trwania jest nie krótszy niż 30 minut.
 2. W przypadku Wieczoru nie ma możliwości zgłoszenia go jako jednego Spektaklu. Każdy ze spektakli realizowany w ramach Wieczoru może być natomiast zgłoszony jako Spektakl.

§ 3

Zasady wyboru Spektakli

 1. Wyboru Spektakli prezentowanych podczas Platformy dokonuje dziesięcioosobowa Komisja powołana przez Organizatora.
 2. Proces wyboru Spektakli do udziału w Platformie jest podzielony na III etapy:
  a) etap I Konkursu – Ocena formalna, dokonywana przez pracownika Organizatora;
  b) etap II Konkursu – Preselekcja, od 1 czerwca 2023 do 21 lipca 2023, dokonywana przez Komisję;
  c) etap III Konkursu – Selekcja finalna, od 1 sierpnia 2023 do 7 grudnia 2023, dokonywana przez Komisję.
 3. Członkowie Komisji podejmują decyzję w sprawie wyboru Spektakli na zasadzie konsensusu, a w przypadku jego braku w oparciu o głosowanie.
 4. Komisja Konkursowa dopuszcza zmiany dotyczące liczby wybranych Spektakli w danej kategorii.
 5. W celu zakończenia Preselekcji, Komisja zbiera najpóźniej do 21 lipca 2023 roku. Decyzja Komisji odnośnie zakwalifikowania Spektakli do Selekcji finalnej zostanie ogłoszona do 31 lipca 2023 roku na Stronie konkursu.
 6. W celu umożliwienia Komisji dokonania Selekcji finalnej, zgłoszony Spektakl musi mieć co najmniej jedną publiczną prezentację w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2023 roku na terenie Polski.
 7. W celu zakończenia Selekcji finalnej, Komisja zbiera się najpóźniej do 7 grudnia 2023 roku. Decyzja Komisji dotycząca wyboru Spektakli do prezentacji podczas Platformy zostanie ogłoszona do 13 grudnia 2023 roku na Stronie konkursu.
 8. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 9. Protokoły obrad Komisji z dwóch posiedzeń zawierać będą uzasadnienia wyboru Spektakli na etapie Preselekcji oraz Selekcji finalnej.
 10. Wątpliwości dotyczące zgodności Zgłoszenia z Regulaminem będzie każdorazowo rozstrzygać Komisja na podstawie portfolio artysty/zespołu, które Wnioskodawca musi dostarczyć Organizatorom w terminie 3 dni roboczych od daty przesłania mu zapytania Komisji. Brak przesłania portfolio artysty/zespołu Organizatorom we wskazanym wyżej terminie skutkuje wykluczeniem Wnioskodawcy z udziału w Konkursie. Decyzje Komisji są ostateczne.

Preselekcja

 1. Zgłoszenia poprawne pod względem formalnym wraz z linkami do rejestracji wideo spektaklu przekazywane są członkom Komisji.
 2. Komisja, dokonując oceny Spektakli, kierować się będzie poniższymi kryteriami:
  a) oryginalność koncepcji artystycznej,
  b) wartość artystyczna,
  c) profesjonalizm wykonawczy i realizacyjny.
 3. Do Selekcji finalnej wybranych zostanie 30 Spektakli.
 4. Wyniki Preselekcji ogłoszone zostaną do 31 lipca 2023 r. na Stronie konkursu.

Selekcja finalna

 1. Selekcja finalna odbywa się na podstawie obejrzanych przez Komisję Spektakli podczas publicznej prezentacji Spektaklu „na żywo” na terenie Polski.
 2. Każdy ze Spektakli zostanie obejrzany przez minimum trzech członków Komisji.
 3. Wnioskodawca w celu zapewnienia odpowiedniego trybu wyboru Spektakli zobowiązuje się do:
  a) informowania Organizatora z minimum 3-tygodniowym wyprzedzeniem o terminach planowanych prezentacji zgłoszonego Spektaklu, aby umożliwić Komisji obejrzenie Spektaklu;
  b) zapewnienia bezpłatnego udziału w publicznej prezentacji Spektaklu członkom Komisji (co najmniej 3 miejsca);
  c) ustalenia szczegółów organizacyjnych związanych z obecnością członków Komisji na publicznej prezentacji Spektakli bezpośrednio z Organizatorem;
  d) informowania o planowanych terminach pokazów Spektakli lub trudnościach z nimi związanych opisanych w § 3 pkt. 17 Regulaminu, za pomocą adresu e-mail: info@polskaplatformatanca.pl.
  e) w przypadku trudności z organizacją prezentacji Spektaklu w w/w. terminie z powodu siły wyższej (wymagania sanitarno-epidemiologiczne związane z epidemią COVID-19 etc.), poinformowania o tym fakcie Organizatora. W sytuacji wprowadzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów ograniczeń w działalności instytucji kultury w sposób uniemożliwiający prezentację Spektaklu, Organizator wraz z Wnioskodawcą ustalą inne możliwe warunki wzięcia udziału w Selekcji finalnej.
 4. Komisja wspólnie podejmie decyzję odnośnie zakwalifikowania 15 Spektakli do prezentacji podczas Platformy.
 5. Wyniki Selekcji finalnej ogłoszone zostaną do 13 grudnia 2023 r. na Stronie konkursu.

§ 4

Warunki prezentacji Spektakli podczas Platformy

 1. Organizator nie pobiera żadnych opłat z tytułu udziału artysty/zespołu w Platformie.
 2. Organizator pokrywa następujące koszty prezentacji Spektaklu podczas Platformy na podstawie zawartych umów:
  a) ryczałtowe wynagrodzenie dla każdego artysty / wykonawcy Spektaklu (tancerz, muzyk lub inne osoby występujące w Spektaklu na scenie) w wysokości 800,00 zł (osiemset zł) brutto. Ryczałtowe wynagrodzenie nie przysługuje muzykom grającym poza sceną (np. występujących w orkiestronie bądź za kulisami).
  b) ryczałtowe wynagrodzenie dla pracowników technicznych realizujących Spektakl w wysokości 600,00 zł (sześćset zł) brutto za Spektakl dla każdego pracownika technicznego, przy czym maksymalna liczba pracowników technicznych zaangażowanych w Spektakl to 4 osoby;
  c) ryczałtowe wynagrodzenie dla menadżera zespołu w wysokości 600,00 zł (sześćset zł) brutto za Spektakl;
  d) koszt do dwóch noclegów (ze śniadaniem) dla artystów i innych osób zaangażowanych w realizację Spektaklu w Łodzi w hotelu wybranym przez Organizatorów;
  e) koszty techniczne związane z pokazem Spektaklu (sala, sprzęt techniczny, koszt transportu scenografii i niezbędnego sprzętu należącego do Wnioskodawcy) na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego uprzednio przez Organizatora kosztorysu.
 3. W przypadku wybrania Spektaklu wieloaktowego możliwe będzie zaprezentowanie tylko jednego aktu wybranego przez Organizatora w uzgodnieniu z Wnioskodawcą.
 4. Wnioskodawca odpowiada za prezentację Spektaklu podczas Platformy.
 5. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu praw autorskich i pokrewnych w zakresie niezbędnym do wykorzystania Spektaklu, rejestracji Spektaklu, materiałów promocyjnych Spektaklu oraz praw do wizerunku do wykorzystania przez Organizatora lub upoważnione osoby trzecie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz w zakresie niezbędnym do prezentacji Spektaklu, z wyjątkiem opłat do ZAiKS z tytułu wykorzystania w Spektaklu utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz praw autorskich do utworu choreograficznego lub muzyczno-choreograficznego w związku z prezentacją Spektaklu podczas Platformy, które są pokrywane przez Organizatora. .
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest również do pokrycia kosztów ubezpieczenia artystów oraz innych osób zaangażowanych w prezentację Spektaklu podczas Platformy oraz wszystkich urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji Spektaklu (kostiumy, scenografia, sprzęt elektroniczny itp.), będących własnością producenta Spektaklu lub twórcy Spektaklu.

§ 5

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza zaakceptowanie przez biorącego w nim udział Wnioskodawcy wymienionych w Regulaminie zasad i warunków i jest równoznaczne z oświadczeniem Wnioskodawcy, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny będzie do wglądu od 31 marca 2023 roku na Stronie konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Wnioskodawcy zostaną poinformowani poprzez przesłanie pliku zawierającego ww. zmiany na wskazany przez nich w Zgłoszeniu adres e-mail. W terminie czternastu dni od daty otrzymania informacji o zmianach w treści Regulaminu, Wnioskodawca może zrezygnować z ich akceptacji, a tym samym z udziału w Konkursie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 roku.
 6. Na Stronie konkursu Organizator będzie publikować:
  a) niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami;
  b) zawiadomienia o zmianie treści Regulaminu;
  c) zawiadomienie o wynikach Preselekcji oraz Selekcji finalnej.

§ 6

Oświadczenia / zobowiązania Wnioskodawcy

Wnioskodawca zobowiązuje się do:

 1. w razie wystąpienia przeciwko Organizatorom osoby trzeciej z roszczeniami pozostającymi w związku z pokazem Spektaklu lub wykorzystaniem fragmentów rejestracji Spektaklu, materiałów promocyjnych lub wykorzystaniem wizerunku, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność prawną i majątkową z tego tytułu;
 2. zobowiązuje się do podania Organizatorom imion i nazwisk osób lub nazw wszystkich podmiotów, które wniosły wkład twórczy w powstanie Spektaklu (w szczególności: choreograf, reżyser, scenograf, kostiumograf, kompozytor, twórcy utworów muzycznych i tekstowych włączonych do Spektaklu, reżyser światła, reżyser dźwięku, artyści wykonawcy);
 3. odpowiada za prawidłowość podanych danych, o których mowa w pkt. b powyżej;
 4. oświadcza, że Spektakl ani materiały promocyjne nie naruszają niczyich praw autorskich lub pokrewnych, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za prawdziwość niniejszego oświadczenia;
 5. zobowiązuje się do przesłania Organizatorom wszelkich innych istotnych informacji o Spektaklu, które powinny zostać udostępnione w programie Platformy, w szczególności: użycie świateł stroboskopowych, głośnej muzyki, występowanie elementów nagości;
 6. w razie wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorom z roszczeniami pozostającymi w związku z korzystaniem ze Spektaklu, rejestracji Spektaklu lub materiałów promocyjnych Spektaklu, wizerunków lub z rozporządzaniem prawami do nich, Wnioskodawca zobowiązuje się do wstąpienia do toczącego się postępowania niezwłocznie po zawiadomieniu go o tym fakcie przez Organizatorów, a także do pokrycia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Organizatorów, wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Organizatorów, a w szczególności kwot odszkodowań, zadośćuczynień, kosztów sądowych, kosztów pomocy prawnej. Powyższe zobowiązanie obejmuje obowiązek pokrycia przez Wnioskodawcę wszelkich udokumentowanych szkód, w tym wynikających z ugody sądowej lub pozasądowej lub orzeczenia sądu.

§ 7

Pomoc publiczna i de minimis

W przypadku Wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, środki finansowe są przyznawana jako pomoc publiczna zgodnie z art. 53 i art. 54 rozporządzenia nr 651/2014. Szczegółowe informacje o zasadach stosowania pomocy publicznej zawarte są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane będą w celu dokonania zgłoszenia Spektaklu, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz w celach związanych z wystawieniem Spektaklu podczas Platformy.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też poddawane profilowaniu.
 3. Dane osobowe Wnioskodawców mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w celu przeprowadzania działań ewaluacyjnych bądź ankiet.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do czasu trwania projektu oraz przez okres 5 lat od jego zakończenia, w przypadku Wnioskodawców, którym zostały przyznane środki finansowe okres ten będzie zgodny z okresem określonym w przepisach o archiwizacji dokumentów (zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z póżn. zm.).
 5. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod@nimit.pl.
 6. Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Szczegółowe informacje na temat ochrony przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych można znaleźć pod adresem www.nimit.pl/rodo.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za:
  a) szkody poniesione przez Wnioskodawców w wyniku ich udziału w Konkursie, co obejmuje także wystąpienie jakichkolwiek szkód podczas prezentacji Spektaklu podczas Platformy;
  b) problemy w dostarczeniu zgłoszenia udziału w Konkursie z przyczyn od nich niezależnych.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie zobowiązuje Wnioskodawców do podporządkowania się postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator.
 4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator nie przewiduje procedury reklamacyjnej.
 6. Wnioskodawców, którzy dopuszczą się naruszenia Regulaminu mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie przez Organizatorów.

Wykaz załączników do Regulaminu:

Załącznik nr 1 Regulaminu – Formularz

Załącznik nr 2 Regulaminu – Pomoc publicznaZałącznik nr 2 Regulaminu - pomoc publiczna test 2023 do wypełnienia w 2023 rokuZałącznik nr 2 do Regulaminu - Pomoc publiczna test 2024 do wypełnienia w 2024